BG EN

Мисия

 

ИКИН има за предмет на дейност:

1. Провеждане на интердисциплинарни научни изследвания в областта на културно-историческото наследство;

2.   Организиране и провеждане на ежегодни летни университети и студентски практикуми;

3.   Организиране на специализирани магистърски програми;

4. Съществяване на сътрудничество и партньорство с научноизследователски, образователни, държавни, локални и други организации в страната и в чужбина;

5.   Размяна на научни и образователни информационни материали, на покани за участие в международни прояви – конгреси, конференции, симпозиуми и други научни и образователни събития;

6.   Подпомагане обмена на преподаватели и студенти и обмяна на опит;

7.   Информационна дейност за популяризиране на резултатите от научните изследвания и учебните практикуми и квалификационни курсове;

8.   Експертна и консултантска дейност.

 

Институтът развива своята научноизследователска, образователна, международна и популяризаторска мисия в следните области на културно-историческото наследство:

1.   Организация и управление на културно-историческото наследство;

2.   Културно-исторически паметници;

3.   Археологически разкопки;

4.   Тракология;

5.   Антична история, култура и религия на Европейския югоизток и Средиземноморието;

6.  Архивно-документално наследство – държавни, общински, ведомствени и лични архиви; документи и сведения с историческа, културна, просветна и възпитателна стойност и други;

7.   Книжовно богатство и наследство;

8.   КИН и екология;

9.  Духовност и лидерство – изучаване, обучение и прилагане на български и чуждестранни лидерски практики;

10.  Защита на културно-историческото наследство;

11.  Културен туризъм;

12.  Религиозно културно-историческо наследство;

13.  Архитектурно наследство;

14.  Културни институции – музеи, галерии, библиотеки, читалища;

15. Научни изследвания на материалното и нематериалното културно-историческо наследство.

- Регионалните и тематичните приоритети на научните изследвания на Института са насочени към насърчаване на интердисциплинарно, междууниверситетско и междуинституционално сътрудничество в областта на културното наследство, намиращо се на територията на страните на:

- Югоизточния европейски регион, с акцент върху археологическото, религиозното, книжовното, архивно-документалното, и нематериалното културно наследство;

- Югоизточно европейския средиземноморски малоазийски регион, с тематичен акцент върху тракологията и египтологията.

Дейностите на Института се осигуряват от висококвалифициран академичен състав, специалисти и експерти на УНИБИТ и от външни научни, преподавателски кадри, и специалисти в културни институции, архиви и други научни структури от страната и чужбина.

Цялостната дейност на Института се осъществява в съответствие с националната политика в областта на културно-историческото наследство и европейските образователни ценности, на основата на законодателството на страната в областта на висшето образование и науката и образователната политика на УНИБИТ.