BG EN

Фотографска изложба на тема „Странджа – извори на духовност и знание”, 2011

“Странджа – извори на духовност и знание” е част от дългосрочния проект “Летен университет Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток – Запад”, който е създаден по инициатива на проф. Александър Фол. Днес устойчивото развитие на тази великолепна идея неизменно се свързва с разрастването на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Проектът подпомага и развива практическите умения и познания на студентите по отношение на мястото и ролята на Странджа във вековните цивилизационни европейски и глобални процеси. Студентите детайлно и на терен се запознават с ролята на праисторическите и тракийската цивилизация, Средновековието, Възраждането, Новата и Най-новата история на региона в исторически, социален, политически, философски и културен аспект. Летният университет фокусира вниманието върху общото историческо и културно минало на народите, населяващи Балканския полуостров и прилагане на знанията в практиката.

Основната част от провежданите политики за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии са насочени към нарастването на информацията и знанията, които усвояват студентите и докторантите по време на своето обучение. По този начин не само се подобряват придобитите от тях умения, но същевременно се мултиплицират възможностите за успешното им професионално реализиране в обществото. Тук задължително трябва да споменем, че носител на основната работна концепция на УниБИТ ефикасно е Института за културно-историческото наследство с директор проф. Валерия Фол. Тя е и ръководител на провеждания Летен Университет, който тази есен чества  10-та годишния юбилей от своето основаване.

Изложбата включва 5 табла, върху всяко от които има експлицирани от 15 до 19 фотоса. Фотографиите обхващат малка, но значима част от богатата палитра от събития и картини, които бяха системно свързани при провеждането на Летния Университет. Част от тези събития са:

  • Провеждане на практики по социализация на културното и историчекото наследство;
  • Ефективно съвместно сътрудничество с местните власти и регионалните културни институции – общините Малко Търново и Лозенград, историческите музеи в Малко Търново, Лозенград и Одрин;
  • Творческо и научно сътрудничество с други университети – ЮЗУ „Н. Рилски”, Истанбулски университет, Тракийски университет в Одрин, Университет на Лозенград и други;
  • Работа с медии и стремеж към провеждане на политики по прозрачност и пълна информираност за провежданите дейности.

В провеждането на летния университет през 2011 година взеха участие проф. Валерия Фол, проф. Калин Порожанов, доц. София Василева, доц. Валентин Китанов, д-р Борис Борисов, д-р Александър Порталски, Диана Стоянова – експерт от Институт КИН, студенти от УниБИТ и от ЮЗУ „Н. Рилски”, представители на община М. Търново и на община Лозенград, представители на медиите от Р България и Р Турция.

Допълнителна информация